Terms & Conditions

“TZUBAWINERY”TERMS&CONDITIONS"TZUBAWINERY"welcomes you and thanks you for choosing to browse our websiteat: WWW.TZUBAWINERY.CO.IL (the “Website”or the “Site”).The website was created with the main goal of providing a convenient platform for visitors and customers to view and/or purchase the variety of the winery's unique wines(the “Products”). In addition, the site provides anoption to bookinga tour at the winery, which includes instruction, wine tasting and more(the "Services").The website provides information about thewinery, theproductsfor sale and the services offered by the site,including pricesand more.

1 .השימוש באתר:
1.1 .תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד
(״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת
טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת
האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות
הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה
באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו
(״התקנון״).
2.1 .במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל
עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.
3.1 .האתר שו מר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה
מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון "העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר
על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.
4.1 .הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
5.1 .האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי
נוחות בלבד.
2 .קניין רוחני:
1.2 .אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות,
מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט )״התוכן״( וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב
(״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר
לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
2.2 .התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״IS AS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת,
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות

נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל
דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי
ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין,
ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
3.2 .בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת
עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.
3 .הצהרות משתמש:
1.3 .בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: )1 )הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך
הבלעדית; )2 )הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ורכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים
ומלאים; )3 )ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; )4 )הנך בעל
כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5 )לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים
או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT ,סקריפט או בכל דרך אחרת; (6 )לא תעשה שימוש בלתי
חוקי באתר; )7 )השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
2.3 .האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים
שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
4 .פעילות אסורה באתר:
1.4 .אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות
פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי
האתר באופן ספציפי.
2.4 .כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
1.2.4 .לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא
אישור מראש ובכתב מהאתר;
2.2.4 .לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
3.2.4 .לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים
או אחרים לצורך שליחת דוא"ל באמצעים אוטומטיים;
4.2.4 .לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים
או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
5.2.4 .להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;
6.2.4 .לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש
באתר;

7.2.4 .לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או
שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
8.2.4 .לנסות להתחזות לאדם אחר;
9.2.4 .להשתמש במידע שהתקבל ב אתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
10.2.4 .להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;
11.2.4 .לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
12.2.4 .להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;
13.2.4 .למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
14.2.4 .להעתיק או להתאים את קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רקJavaScript, HTML, PHP
או קוד אחר;
15.2.4 .להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר,
כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
16.2.4 .לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
17.2.4 .להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
3.4 .כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך
לשימוש באתר.
5 .תוכן צדדים שלישיים:
1.5 .האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות,
טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או
פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי
ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא א חראי לתוכן
של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל
תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן
של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן
של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על יד ינו.
2.5 .האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו
ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

6 .ניהול האתר:
1.6 .אנו שומרים לעצמנו את הזכות: )1 )לפקח על הפרות של תקנון זה; )2 )לנקוט בפעולה משפטית
כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה , לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות,
ללא הגבלה, דיווח על ה משתמש לרשויות אכיפת החוק; ) 3 )לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות,
או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול
דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן )4 )לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל
על תפקודו התקין.
7 .מדיניות פרטיות:
1.7 .על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על
השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע
הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
1.1.7 .לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
2.1.7 .תפעולו התקין של האתר;
3.1.7 .לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
4.1.7 .שיפור שירות הלקוחות של האתר;
5.1.7 .ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
2.7 .בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
1.2.7 .כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה
גולש;
2.2.7 .הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
3.2.7 .שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן
שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח
של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;
4.2.7 .מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
3.7 .אנו עש ויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס
אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
4.7 .דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
1.4.7 .לפתח ולתחזק את האתר;
2.4.7 .לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף
מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים.

5.7 .לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים
להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
8 .הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
1.8 .גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך
קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
2.8 .על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
3.8 .אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת
השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
4.8 .בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון
וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות
להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
5.8 .מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן
שיווקי ועדכונים מהאתר.
6.8 .האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של הא תר המהווה
חלק בלתי נפרד מהתקנון.
7.8 .השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע
ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
8.8 .אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת
על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008" (חוק התקשורת").
9.8 .מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה
מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד
לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר
לנרשם דיוור ישיר כאמור.
10.8 .האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לרשימת הדיוור לפי שיקול
דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום
לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.10.8 .אם בעת השארת הפרטים נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
2.10.8 .במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת
ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד
ביצועו של מעשה כזה;
3.10.8 .במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
4.10.8 .אם הופרו תנאי שימוש אלה;

5.10.8 .אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
11.8 .אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
12.8 .הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן,
ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
13.8 .הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר,
לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי,
לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
9 .הפרת זכויות יוצרים:
1.9 .אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מ פר את זכויות
קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
10 .סיום:
1.10 .תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ,
האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות),
מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך
בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי
להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
11 .שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
1.11 .האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול
דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
2.11 .האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות
כאמור.
3.11 .האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה
וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים,
תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי
מספקיו.
12 .מחיר המוצרים והשירותים:
1.12 .מחירים, זמינות המוצרים ו/או השירותים ותנאי רכישה אחרים עשויים להשתנות מעת לעת.
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים או להפסיקם או לשנות
את מחיר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת .

2.12 .בעת הזמנת מוצר ו/או הרשמה לשירות באתר, הרוכש אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני
ומלא. התשלום עבור ה מוצר יבוצע בטרם קבלת ההזמנה התשלום בעבור שירות יבוצע במועד
קבלת השירות. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והוא רשאי לבטל או
להגביל את ה הזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום
התשלום לאותו אמצעי התשלום.
3.12 .אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין הזמנה
שביצעת, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את
התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים
אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות
תשלום, הרוכש מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין
והוצאות משפט נוספות.
4.12 .רכישת מוצרים ב אתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות אשר יפורטו באתר.
5.12 .יובהר כי במסגרת הרכישה באתר יישלחו מספר הודעות ללקוח, כגון אישור הרכישה, חשבונית
בגין הרכישה, מידע אודות המשלוח וההזמנה ועוד. האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר את
ההודעות בכל אמצעי תקשורת, כגון דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון.
6.12 .בשל אופי המוצרים )משקאות אלכוהול( האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לדרוש הצגת תעודה
מזהה של הרוכש ו/או של מקבל המשלוח, על מנת לוודא שהינו בגיר וכשיר על פי חוק לקבל את
המוצרים. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בגין סירוב האתר לספק שירות
מטעמים אלו.
13 .מדיניות אספקה משלוחים (:
1.13 .האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכתובת הלקוח כפי שהוזנה על ידו בעת ביצוע
הרכישה באתר ו/או לכל מקום אחר עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע הזמנה באתר.
2.13 .הזמנות בתחומי מדינת ישראל יטופלו ויסופקו תוך עד 5 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית.
1.2.13 .״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם
הבנקים בישראל לא עובדים.
3.13 .עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצרים. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם
לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.
4.13 .האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.
5.13 .במקרה שבו שמוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין
לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.
6.13 .במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה
תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

7.13 .האמור בסעיף 6.12 לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה או לאחר מכן כי הוא מסכים
שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת
מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
8.13 .אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:
1.8.13 .ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
2.8.13 .האתר )לרבות חברת השליחויות שלו( מבצע חלוקה באזור;
3.8.13 .אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין
בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית
באותו המקום.
9.13 .האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי -אספקה, שיגרם כתוצאה של:
1.9.13 .כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
2.9.13 .מסיבות הקשורות בחברת השליחויות של האתר;
3.9.13 .סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.
14 .מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות:
1.14 .בשל אופי המוצרים הנמכרים באתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981"(החוק") לא
יתאפשרו שינוי או החזרת מוצרי מזון ו/או משקאות.
2.14 .במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום
מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.
3.14 .מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. אם לאחר בדיקת האתר המוצר ימצא
תקין, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף
לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
4.14 .האמור בסעיף 14 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק .
15 .אחריות האתר:
1.15 .התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (IS AS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם
ואדם. המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין
תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על
אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
2.15 .המשתמש באתר מסכים כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. האתר אינו
מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או
יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש. האתר לא י ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה
שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: )1 )שגיאות, טעויות ואי-דיוקים;

)2 )נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; )3 )הפרעה בגישה
לאתר או מהאתר; )4 )כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי
צד שלישי כלשהו.
3.15 .אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות
של המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר
ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או
כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.
4.15 .המוצרים המוצגים באתר עשויים להכיל אלרגנים (כגון אגוזים, סויה, גלוטן ועוד), ואין
להסתמך על הפירוט או התיאור המופיע באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש
בו ו/או צריכתו. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מצריכת המוצר ולפנות מיד
לרופא.
5.15 .רכישת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים . יובהר כי צריכה
מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. האתר אינו אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג,
ישיר או עקיף, לרוכש ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מרכישה, אספקה ו/או צריכת משקאות
אלכוהוליים. צריכת משקאות אלכוהוליים הינה באחריות הלקוח בלבד.
6.15 .האתר לא י ישא בכל אחריות בקשר לרכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא
הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, רכישה בזדון ו/או במחדל ו/או
ברשלנות, פעולת רכישה תחת שם משתמש אחר שלא בהסכמתו ו/או כל נזק מכל סוג כתוצאה
מביצוע הזמנה באתר.
7.15 .המוצרים המופיעים באתר עשויים להיות מיוצרים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר
מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך וכי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן פיצוי בגין
כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש במוצר.
8.15 .תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,
וכיו "ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר
ו/או מחירו לא תחייב את האתר.
9.15 .מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיו העסקיים של האתר ו/או צדדים
שלישיים שמוצריהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של
השותפים העסקיים ו/או צדדים שלישיים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע
מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

16. GOVERNING LAW: 16.1. These Terms and Conditions and your use of the Site are governed by and construed in accordance with the laws of the State of Israel applicable to agreements made and to be entirely performed within the State of Israel, without regard to its conflict of law principles. 16.2. Any legal action of whatever nature brought by either you or us (collectively, the “Parties” and individually, a “Party”) shall be commenced or prosecuted to the courts in the Jerusalem district in the State of Israel, and the Parties hereby consent to, and waive all defenses of lack of personal jurisdiction and forum non convenience. 17. CORRECTIONS : 17.1. There may be information on the Site that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions that may relate to the Site, including descriptions, availability, and various other information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the Site at any time, without prior notice. 18. MISCELLANEOUS : 18.1. These Terms and Conditions and any policies or operating rules posted by us on the Site constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms and Conditions shall not operate as a waiver of such right or provision. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. 18.2. If any of these Terms and Conditions are determined by any competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term will to that extent be severed from the remaining terms which will continue to be valid to the fullest extent permitted by law. 19. CONTACT US: 19.1. In order to resolve a complaint regarding the Site or to receive further information regarding use of the Site, please contact us by: Address: Kibutz Palmach Tzubba, ISRAEL; Phone: 972-73-760-4448; or email: WINERY@TZUBA.CO.IL

All rights in this document above reserved to Daniel law office. Last updated: September, 2021

en_USEnglish
0
    0
    העגלה שלך
    העגלה שלך ריקהחזור לחנות
      Calculate Shipping